biuro; spółka S24; rysunek

5 rozwiązań, których nie przewiduje umowa spółki s24

Spółka S24, czyli spółka (w tym przypadku będziemy pisać co spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) powstała na podstawie wzorca umowy udostępnego w systemie teleinformatycznym i podpisywanego zdalnie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, to bardzo dobre rozwiązania dla osób pragnących szybko rozpocząć działalność formie spółki z o.o. Spółka s24 sprawdza się tam, gdzie liczy się szybkość i prostota, a wspólnikom nie zależy na skomplikowanych i mocno zindywidualizowanych zapisach umownych. Warto jednak pamiętać, że umowa spółki S24 opiera się na dosyć ograniczonym wzorcu, który nie pozwala na wprowadzenie szeregu rozwiązań dostępnych w Kodeksie spółek handlowych (KSH) i przewidzianych dla tradycyjnej („papierowej”) umowy, zawieranej w formie aktu notarialnego.

Oto 5 rozwiązań kodeksowych niedostępnych dla spółki S24.

1. Wkłady niepieniężne

To „oczywista oczywistość”. Wzorzec umowy spółki S24 umożliwia pokrycie kapitału zakładowego jedynie wkładami pieniężnymi (gotówkowi). Nie ma zatem możliwości pokrycia kapitału aportem, czyli wkładem niepieniężnym np. w postaci maszyn i urządzeń ale i również wartości niematerialnych jak np. znak towarowy.

2. Uprzywilejowanie udziałów

KSH daje możliwość uprzywilejowania udziałów w spółce. Najpowszechniejsze rozwiązania tego typu to uprzywilejowanie co do liczby głosów przypadających na jeden udział oraz szczególne uprawnienie do dywidendy. Uprzywilejowanie musi wynikać z umowy spółki. W przypadku wzorca umownego w systemie S24 takich rozwiązań nie znajdziemy.  Oznacza to, że uprawnienia wynikające z udziałów są takie same dla wszystkich wspólników. Siła ich wpływu na spraw spółki zależna pozostaje wyłącznie od liczby posiadanych udziałów.   

3. Szczególna organizacja zarządu

Spółka S24 nie pozwala na szczególne unormowania co do reprezentacji oraz kadencyjności zarządu. Wzorzec umowy oferuje jedynie reprezentację jedno lub dwuosobową. Brak na przykład możliwości nadania w tym zakresie szczególnych uprawnień prezesowi, lub zwiększenia liczby członków organu koniecznej do złożenia oświadczenia.

W przypadku kadencji zarządu wzorzec umowy pozwala jedynie samodzielne ustalenie jej długości. Nie przewiduje natomiast jej wyłączenia (powołania zarządu na czas nieokreślony), co akurat przy małych i celowych spółkach wydawałby się rozwiązaniem pożądanym. Nieradko bowiem zdarza się że przy rocznych sprawozdaniach wspólnicy po prostu zapominają przedłużyć zakończoną kadencję członka zarządu, a skutki reprezentowania spółki po wygaśnięciu mandatu mogą być bardzo dotkliwe.     

4. Przymusowe umorzenie udziałów

Zdarza się wspólnicy popadają w konflikt, który paraliżuje spółkę. Często też nie wszyscy udziałowcy chcą wykonywać postanowienia większości. Instytucja wyłączenie wspólnika ze spółki wiąże się z trudnym i długotrwałym procesem sądowym. Swoistym obejściem tego problemu jest przymusowe umorzenia udziałów, jednakże przesłanki i tryb umorzenia bez zgody wspólnika muszą być określone umową spółki. Wzorzec S24 takich unormowań nie zawiera.

5. Szerokie ograniczenia w rozporządzaniu udziałami

Umowa spółki S24 przewiduje możliwość ograniczenia rozporządzeniem udziałami przez wspólnika poprzez konieczność uzyskania zgody spółki. Jednakże oznacza to jedynie zgodę wyrażoną przez zarząd. Tymczasem powszechną praktyką przyjętą w „papierowych” umowach jest przesuniecie tej kompetencji na zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że w przypadku spółek S24 zarząd w zakresie uprawnienia do wydania zgody na zbycie udziałów formalnie nie musi w ogóle oglądać się na pozostałych udziałowców. Wzorzec umowy  milczy również w zakresie ewentualnego nabycia udziałów przez spadkobierców zmarłego wspólnika, tymczasem KSH przewiduje daleko idące ograniczenia w tym zakresie w tym całkowite wyłączenie wstąpienia spadkobierców do spółki.  

Jak widać z powyższego (i niepełnego) zestawienia, spółka S24 nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem. Umowa oparta na wzorcu nie sprawdzi się w sytuacjach w których wspólnicy od razu, to jest na etapie zawiązywania spółki, chcieliby bardzo dokładnie uregulować wzajemne relacje korzystając z szerokich możliwości, które daje im KSH.