By

Alicja Mucha

Obowiązek naprawienia szkody – w jakiej formie?

Codziennie dochodzi do różnego rodzaju wypadków, w których poszczególne jednostki doznają niejednakowych szkód. Mimo, że samo pojęcie szkody nie zostało prawnie uregulowane w kodeksie cywilnym, to jest ona uznawana za podstawową przesłankę pociągającą do odpowiedzialności. Naprawienie szkody w prawie cywilnym przewiduje dwa alternatywne sposoby odszkodowania: Przywrócenie stanu poprzedniego (restytucję naturalną) zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (rekompensata...
Read More

Wypowiedzenie, a odstąpienie od umowy

Dla większości osób słowa takie jak: wypowiedzenie oraz odstąpienie to wyrazy bliskoznaczne, które często są wzajemnie zastępowane. Jednak nie w świetle definicji prawa. W sprawach cywilnych czy gospodarczych, rozróżnienie ww. definicji ma ogromne znaczenie, ponieważ dana czynność będzie wywodziła odmienne skutki prawne. Odstąpienie Prawo odstąpienia jest postanowieniem umownym, na mocy którego jedna ze stron lub...
Read More

Cenne minuty, czyli przerwa w pracy

Powszechnie wiadomo, że każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w wykonywaniu swojej pracy. Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu Pracy „czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. Można powiedzieć że chodzi tu nie tylko o faktyczną pracę, ale również samą gotowość...
Read More