Category

Prawo cywilne

Komornik czy syndyk? Upadłość konsumencka a realizacja potrąceń z wynagrodzenia

Sprzyjające dłużnikom modyfikacje regulacji prawnych odnoszących się do materii upadłości konsumenckiej, znacząco wpłynęły na popularność jej wyboru jako ścieżki odejścia od niewypłacalności. Opisana tendencja z pewnością nie uszła uwadze pracodawców zawiadamianych o fakcie ogłoszenia upadłości pracowników. Jednocześnie, najczęściej wraz z omawianym zawiadomieniem syndyk wzywa pracodawcę do dokonywania potrąceń z  wynagrodzenia za pracę upadłego. Syndyk, czy...
Read More

Obowiązek naprawienia szkody – w jakiej formie?

Codziennie dochodzi do różnego rodzaju wypadków, w których poszczególne jednostki doznają niejednakowych szkód. Mimo, że samo pojęcie szkody nie zostało prawnie uregulowane w kodeksie cywilnym, to jest ona uznawana za podstawową przesłankę pociągającą do odpowiedzialności. Naprawienie szkody w prawie cywilnym przewiduje dwa alternatywne sposoby odszkodowania: Przywrócenie stanu poprzedniego (restytucję naturalną) zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (rekompensata...
Read More

Wypowiedzenie, a odstąpienie od umowy

Dla większości osób słowa takie jak: wypowiedzenie oraz odstąpienie to wyrazy bliskoznaczne, które często są wzajemnie zastępowane. Jednak nie w świetle definicji prawa. W sprawach cywilnych czy gospodarczych, rozróżnienie ww. definicji ma ogromne znaczenie, ponieważ dana czynność będzie wywodziła odmienne skutki prawne. Odstąpienie Prawo odstąpienia jest postanowieniem umownym, na mocy którego jedna ze stron lub...
Read More

Klauzula waloryzacyjna, czyli jak zabezpieczyć się przed spadkiem siły nabywczej pieniądza

Inflacja, która jest obecnie gorącym tematem wbrew pozorom jest zjawiskiem normalnym w gospodarce. Ceny towarów i usług na rynku nieustannie się zmieniają. Aktualnie na świecie mamy sytuacje, że poziom inflacji jest drastycznie wysoki. Co zatem zrobić, żeby nie stracić na kontrakcie, kiedy siła nabywcza pieniądza gwałtownie spada? Skonstruowane klauzuli waloryzacyjnej w umowie to podstawa Przedsiębiorca,...
Read More

Nie każde roszczenie przedsiębiorcy przedawnia się z upływem trzech lat 

Przedawnienie roszczeń  Instytucja przedawnienia roszczeń z założenia służyć winna zapewnieniu stabilizacji stosunków społecznych poprzez penalizowanie postępowania wierzyciela niedbającego dostatecznie o swoje interesy tj. niedochodzącego przysługujących mu praw w przewidzianych prawem terminach.  Istota przedawnienia wyraża się w uzyskaniu przez dłużnika możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczeń przysługujących wierzycielowi w sytuacji, gdy od daty ich wymagalności upłynie...
Read More
doręczenie covid

Stan epidemii i zagrożenia epidemicznego – ograniczenie fikcji doręczenia a wypowiedzenie umowy kredytu

Dostrzegalny w ostatnich miesiącach wzrost stóp procentowych bezpośrednio wpłynął na wysokość rat zaciągniętych kredytów. Okoliczność ta, w zestawieniu z drastycznie rosnącymi kosztami utrzymania, niejednokrotnie prowadzi do sytuacji, w której kredytobiorcy zaprzestają realizacji spłat wymagalnych rat kapitałowo-odsetkowych. Powyższe, skutkuje wszczęciem przez bank procedury windykacji należności, która finalnie doprowadzić może do (1) postawienia kwoty kredytu w stan...
Read More

Umowa o przeniesienie praw autorskich, a umowa licencyjna.

Każdy twórca, który stworzył dzieło mające charakter utworu staje przed dylematem wyboru drogi jego udostępnienia, tak aby jego interesy były w jak największym stopniu zabezpieczone. Wyjścia są dwa – sporządzenie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy licencyjnej. Obie umowy mają na celu legalne przekazanie prawa do korzystania ze stworzonego unikalnego utworu, jednakże różnią...
Read More

Zabezpieczenie roszczenia

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie wykonania orzeczenia sądowego w postępowaniu egzekucyjnym. Cechuje je samodzielność funkcjonalna oraz strukturalna mimo, że pełni funkcję postępowania pomocniczego w stosunku do postępowania rozpoznawczego oraz egzekucyjnego. Zabezpieczenie może zostać udzielone w sprawach należących do drogi sądowej, a więc w sprawach cywilnych. Kto może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie? Osobami posiadającymi legitymację...
Read More
kredyt frankowy w upadłości

Kredyt frankowy w upadłości konsumenckiej

Kredyty frankowe, czyli walutowe kredyty denominowane lub indeksowane od franka szwajcarskiego, wobec wzrostu kursu tej waluty mogą okazać się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu i w konsekwencji doprowadzić niewypłacalności kredytobiorcy i ogłoszenia upadłości „frankowicza”. Zgłoszenie wierzytelności przez bank Jednym ze skutków ogłoszenia upadłości jest wygaśnięcia umowy kredytu (art. 111 prawa upadłościowego). Oznacza to, że nawet...
Read More
rękojmia konsumencka

Sprzedający odpowiada za wadę nawet jak kupujący o niej wiedział, czyli rzecz o dyrektywie 2019/771

Halo branża Ecommerce! Czy wiecie, że jak konsumenci kupią u Was towar przeceniony z uwagi na to, że był na ekspozycji lub ma jakieś wady i zażądają wymiany na pełnowartościowy to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że będziecie musieli to zrobić bez możliwości żądania dopłaty? Wszystko za sprawą dyrektywy 2019/771, której choć nie implementowano w terminie (ach...
Read More
1 2