Category

Prawo pracy

Ochrona związkowa przed zwolnieniem – kogo i przed czym chroni?

Przepisy przewidują szczególną ochronę stosunków pracy niektórych kategorii pracowników. Dotyczy to choćby kobiet w ciąży, osób w wieku przedemerytalnym, osób powołanych do służby wojskowej, a także działaczy związkowych. W odniesieniu do tych ostatnich przepisem tym jest art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, który wymaga zgody zarządu związku do wypowiedzenia lub rozwiązania...
Read More

Kiedy dochodzi do wydłużenia ustawowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę? 

Jako jeden z najczęściej stosowanych sposobów rozwiązania umowy o pracę wskazuje się jej wypowiedzenie przez jedną ze stron stosunku zatrudnienia. Czynność ta jest jednostronnym oświadczeniem woli, które nie wymaga aprobaty odbiorcy – co stanowi jeden z przejawów realizacji zasady wolności pracy.   Podstawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę  Przewidziane w KP okresy wypowiedzenia umowy o pracę...
Read More

Problematyczne finansowanie posiłków pracownikom

Za pracę nie tylko wynagrodzenie  Wielu pracodawców, obok wynagrodzenia, zapewnia pracowników różnego rodzaju benefity oraz dodatkowe świadczenia. Działania takie mogą mieć na celu, z jednej strony, uatrakcyjnienie miejsca pracy i budowanie pozytywnego wizerunku w oczach obecnych i przyszłych pracowników (employer branding). Z drugiej natomiast często po prostu poprawiają efektywność świadczenia pracy zapewniając pracownikom większą dostępność...
Read More

Cenne minuty, czyli przerwa w pracy

Powszechnie wiadomo, że każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w wykonywaniu swojej pracy. Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu Pracy „czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. Można powiedzieć że chodzi tu nie tylko o faktyczną pracę, ale również samą gotowość...
Read More

Urlop na żądanie

Jak powiadają „w życiu różnie bywa”. Czasem zdarzają się niezaplanowanie sytuacje, kiedy to pracownik nie może stawić się do pracy. W tych wyjątkowych okolicznościach przysługuje mu urlop na żądanie, który żartobliwie przez niektórych nazywany jest urlopem „kacowym”. Skąd więc taka wesoła nazwa i czym właściwie jest urlop na żądanie? Uprawnienie pracownika Urlop na żądanie został...
Read More

Wprowadzenie pracy zmianowej, a badania lekarskie pracowników

Do kompetencji pracodawcy należy ustalenie organizacji czasu pracy. Pracodawca wybiera system i rozkład świadczenia pracy obowiązujący w jego zakładzie pracy. W celu optymalizacji czasu pracy lub zwiększenia produkcji pracodawcy niejednokrotnie decydują się na wprowadzenie pracy zmianowej. Pracownicy, którzy dotychczas świadczyli pracę w stałych godzinach, taką samą pracę będą wykonywać w różnych godzinach. Czy taka zmiana...
Read More
Czy pracodawca może pytać pracownika o służbę wojskową?

Czy pracodawca może pytać o służbę w wojsku?

„Stosunek do służby wojskowej” w nowych przepisach W dniu 23 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (dalej jako UoO). Uchyliła ona 270 obowiązujących dotychczas aktów prawnych, w tym tak podstawowe regulacje ustawowe jak ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej...
Read More

Rozwiązanie umowy  o pracę a obowiązek wypłaty odprawy 

Ustanie stosunku zatrudnienia rodzi po stronie pracodawcy szereg, zasadniczo powszechnie znanych, obowiązków takich jak m.in. konieczność wypłaty ostatniego wynagrodzenia, wydania świadectwa pracy, ewentualna wypłata ekwiwalentu urlopowego czy wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych.  Zgodne z prawem zakończenie współpracy stanowi, co do zasady, jeden z ostatnich przejawów relacji na linii (były) zatrudniający oraz (były) zatrudniony, stąd wzajemnie...
Read More

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Czym jest praca w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z Kodeksem pracy, pracą wykonywaną w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Nadmienić należy, że podstawowym wymiarem czasu pracy jest 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w...
Read More

Przetwarzanie danych osobowych przez byłego pracownika 

Zakończenie stosunku pracy rodzi pewne obowiązki po stronie pracodawcy, wydanie świadectwa pracy, wypłata ekwiwalentu za urlop, odprawa, przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Oprócz szeregu obowiązków wynikających z prawa pracy, należy pamiętać też o czynnościach, które należy wykonać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  Po zakończeniu zatrudnienia pracownik rozlicza się z pracodawcą z mienia powierzonego, zwraca klucze,...
Read More
1 2 3