Cenne minuty, czyli przerwa w pracy

Powszechnie wiadomo, że każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w wykonywaniu swojej pracy. Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu Pracy „czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. Można powiedzieć że chodzi tu nie tylko o faktyczną pracę, ale również samą gotowość osoby zatrudnionej do wykonywania obowiązków służbowych w siedzibie pracodawcy lub innym wyznaczonym do wykonywania pracy miejscu.

Jak można wykorzystać przerwę?

Przerwę można wykorzystać na wiele sposobów min. celem spożycia posiłku. Samemu pracodawcy nie służy uprawnienie do ograniczania swobody pracownika w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że przerwa w pracy o których mowa w komentowanym artykule wlicza się do czasu pracy. To zatem do pracodawcy należy określenie czasu i miejsca ich wykorzystania. Pracodawca czyni to w regulaminie pracy lub w inny przyjęty sposób. Oznacza to, że pracownik nie może dowolnie ani samowolnie decydować o miejscu wykorzystania przerw w pracy poza siedzibą pracodawcy. Każde wyjście z miejsca pracy w czasie pracy, w tym w czasie przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, dokonane bez powiadomienia, uzyskania zgody lub akceptacji pracodawcy, może być ocenione jako naruszające postanowienia regulaminu i porządku pracy oraz zachowanie uzasadniające zastosowanie negatywnych rygorów prawa. Ponadto należy pamiętać, że pracownik po zakończeniu przerwy powinien być zdolny i gotowy do wykonywania pracy. Ustalenie dokładnego czasu rozpoczęcia przerwy może zostać dokonane przez pracodawcę, może także pozostać zależne od potrzeb danego pracownika. Zależy to od organizacji czasu pracy oraz konkretnej praktyki przyjętej w zakładzie pracy.

15 minut przerwy przy co najmniej 6 godzinnym wymiarze pracy

Standardowy czas pracy w Polsce wynosi 8 godzin dziennie w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Jednak zgodnie z art. 134 Kodeksu Pracy jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy. Prawo do 15-minutowej przerwy zależy od czasu faktycznie wykonywanej pracy w danej dobie pracowniczej. Nie można zatem odnosić go wyłącznie do planowanego w danym dniu rozkładu czasu pracy pracownika. Zatem pracownik, którego rozkład czasu pracy w danej dobie jest krótszy niż 6 godzin, lecz mimo to wykonuje pracę co najmniej w wymiarze 6 godzin, jest uprawniony do takiej przerwy. Przerwa, którą przewiduje art. 134 Kodeksu Pracy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy wykonują w danym dniu pracę co najmniej sześciogodzinną. Niezależnie od rodzaju pracy, stanowiska czy systemu czasu pracy, jakim są objęci. Dotyczy to zatem także pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Oprócz tego odnosi się to również do pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego i przerywanego czasu pracy.