czarno-biały szkic nadgodziny nauczycieli

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela a praca zdalna

Czy nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w ramach pracy zdalnej? Zacznijmy od tego, że możliwość otrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe istnieje tylko wówczas, gdy nauczyciel w okresie tym faktycznie realizował z uczniami zajęcia w systemie zdalnym i ich realizacja zostanie zaliczona na zasadach określonych przez dyrektora.

Decyzje w sprawie organizacji pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły podejmuje dyrektor szkoły. Jeżeli zatem zajęcia w ponadwymiarowym czasie realizowane są zgodnie z wytycznymi dyrektora w tym zakresie a ponadto ich wykonanie jest udokumentowane – traktować je należy jako godziny rzeczywiście przepracowane, za które nauczyciel otrzymać powinien należne mu wynagrodzenie.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych

Ponadto uzasadniając powyższe wskazać należy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r., zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 Karty Nauczyciela.

Kwestią sporną w kontekście wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest definicja realizacji zajęć. Sposoby przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostały wskazane w Rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. Pamiętać należy, że jest to katalog otwarty, w którym nie zostały wyczerpująco wskazane formy zdalnego prowadzenia lekcji.

Najpopularniejsze formy zdalnego prowadzenia lekcji

Wśród wymienionych w Rozporządzeniu sposobów doszukać można się najpopularniejszych form, czyli działań z wykorzystaniem:

  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

lub poprzez

  • podejmowania przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  • wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  • informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę rzeczywiście wykonaną. Praca wykonana to praca świadczona przez pracownika zgodnie z jego obowiązkami. Pomimo zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w Polsce, obowiązki nauczyciela nie uległy zmianie, zmienił się czasowo jedynie sposób ich realizacji.