domena pl

Cesja domeny .pl – jak zmienić abonenta domeny?   

Domena internetowa jest dobrem niematerialnym, dlatego prawo do niej ma nietypowy charakter. Sama domena stanowi element indywidualnego adresu pod którym jej dysponent może zamieszczać dowolne treści.  

„Właścicielem” domeny nazywamy potocznie osobę, której przysługują prawa do niej. Jest to nieprawidłowe, gdyż prawo do domeny nie jest prawem własności, a jedynie prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonego adresu strony internetowej.  Osobę taką powinniśmy nazywać abonentem. Zatem co zrobić jeżeli adres domeny, który sobie wymarzyliśmy jest już zajęty? 

Kto jest abonentem domeny .pl?

Jeżeli abonentem domeny z końcówką .pl lub com.pl jest firma to, aby ustalić jej dane wystarczy wykonać kilka kliknięć myszką. Informacje na temat podmiotu możemy łatwo sprawdzić wpisując adres domeny w dostępnej online bazie WHOIS. Natomiast sprawy się nieco komplikują w przypadku kiedy abonentem domeny jest osoba fizyczna, bowiem jej dane umieszczone w bazie są niewidoczne.  W takiej sytuacji należy złożyć pisemny wniosek o ujawnienie danych osobowych abonenta do NASK. Taki wniosek powinien być odpowiednio umotywowany. 

Nowe zagrożenia – Cybersquatting, czyli tzn. piractwo domenowe 

Często w praktyce okazuje się, że pomimo posiadania prawa ochronnego do znaku towarowego nie możemy zarejestrować domeny o naszej nazwie. Piraci domenowi rejestrują domeny zawierające w swym adresie nazwy firm, a następnie w zamian za przeniesienie prawa do niej żądają olbrzymich sum. Zdarzają się także inne motywy takiego działania takie jak chociażby czerpanie zysków z reklam zamieszczonych na zajętej stronie. Stanowi to bez wątpienia czyn nieuczciwej konkurencji i po poznaniu  danych takiego podmiotu lub osoby możemy wystąpić do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, o czym szerzej w artykule.  

Chcę uzyskać prawo do zajętej domeny – co powinienem zrobić?  

Abonent domeny nie może jej sprzedać. Jedyną formą przeniesienia jej własności (oprócz sporu) jest cesja w rezultacie której podmiot lub osoba, która utrzymuje dany adres www. zrzeka się prawa do niego na rzecz nowego abonenta.  Wszelkie czynności związane z zarządzeniem domeną należy wykonywać za pośrednictwem odpowiedniego rejestratora domeny zgodnie z jego procedurami. Najczęściej wiąże się to z wypełnieniem formularza opracowanego przez  rejestratora oraz po wyrażeniu zgody na cesje przez obie strony transakcji. Jest to proces uproszczony oraz w pełni zautomatyzowany toczący się „on-line”, zatem wcześniej należy pamiętać o zabezpieczeniu swoich interesów w precyzyjnie sformułowanej umowie.  

Umowa o zmianę abonenta 

Umowa o zmianę abonenta domeny należy do grupy umów nienazwanych, których na próżno szukać w Kodeksie Cywilnym. Istotą takiej umowy jest przeniesienie obowiązków wynikających z regulaminu operatora rejestru domeny na nabywcę, który w zamian otrzymuje wyłączne uprawnienie do korzystania z domeny. Aby móc spać spokojnie powinniśmy odpowiednio uregulować kwestie posiadanych uprawnień do używania domeny przez stronę zbywającą, a także zawrzeć wyraźną wolę przeniesienia tego prawa na nabywcę. Fundamentalnym elementem umowy jest kwestia ustalenia wynagrodzenia, w szczególności jego formy, kwoty oraz terminu zapłaty. Jeżeli domena w nazwie zawiera np. zarejestrowany przez nas znak towarowy należy pamiętać o dodaniu postanowień zakazujących dalszego rejestrowania przez zbywcę domen o podobnej nazwie. 

Mimo, że reguły wykonywania cesji domeny różnią się w zależności od zarządzającego nią rejestratora to w każdym przypadku należy pamiętać o wcześniejszym sporządzeniu dostosowanej do indywidualnych potrzeb umowy.