Ze szczególną dbałością podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych, chcemy aby wszystkie osoby dzielące się z nami swoimi danymi osobowymi czuły się w pełni bezpiecznie, dlatego stosujemy wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych:

1.      Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

 • Dane osobowe przetwarzane są wspólnie przez dwóch Administratorów (współadministrowanie). Administratorami Państwa danych osobowych są radcy prawni:
  1. Jakub Bartoszewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Bartoszewicz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadający numer NIP 7393388386,
  2. Ireneusz Bogacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ireneusz Bogacz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadający numer NIP 7393259074.
 • Z Administratorami można się skontaktować:
  1. drogą elektroniczną: kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl,
  2. pod numerem telefonu: (89) 535 99 28,
  3. pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka 4a lok. 1.

2.      Podstawowe uzgodnienia pomiędzy współadministratorami

 • Administratorzy wspólnie oferują usługi prawne (udzielają pomocy prawnej, prowadzą rekrutacje, prowadzą praktyki studenckie), w związku z czym wspólnie przetwarzają dane osobowe (wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych).
 • Każdy z Administratorów jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności każdy z Administratorów realizuje prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
 • Obowiązek informacyjny spełnia Administrator, który pozyskuje dane osobowe. Klauzule informacyjne są wspólnie przygotowywane przez Administratorów.
 • Administratorzy wspólnie odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych.

3.      Jak przetwarza dane osobowe?

 • W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe, przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO.
 • Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych, zawsze informuje o ich przetwarzaniu, udziela dostępu do danych osobowych, daje możliwość ich sprostowania, zbiera tylko dane niezbędne do wypełnienia określonego celu. Natomiast jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności doszłoby do naruszenia ochrony danych osobowych, co mogłoby skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, Administrator poinformuję tą osobę o takim zdarzeniu.
 • Administrator nie przetwarza danych w sposób automatyczny w ten sposób, że podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę.

4.      Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 • Dostęp do danych mają tylko osoby uprawnione, wyłącznie w zakresie niezbędnym ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • Administrator dba aby podmioty współpracujące, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu, także dbały o zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO.
 • Administrator monitoruje adekwatność zastosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz stara się stale je ulepszać.
 • Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Administratorzy jako radcy prawni zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, dlatego też mają Państwo gwarancję, że dane osobowe przekazane w związku z udzieleniem pomocy prawnej zostaną zachowane w tajemnicy.

5.      W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 • Dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu w jakim zostały zebrane.
 • Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych poznasz po zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi.

6.      Czy Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom trzecim?

 • Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających, w związku z czym dane osobowe mogą trafiać do takich podmiotów jak obsługa księgowa lub obsługa IT.
 • Administrator może także ujawnić wybrane dane osobowe właściwym organom, w związku z ciążącymi na nim obowiązkami prawnymi lub na żądanie organu. Każdorazowo takie udostępnienie odbywa się na podstawie przepisów prawa, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

7.       Jakie mam prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych – Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych. Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie. Administrator może nie zrealizować takiego obowiązku, jeżeli jego realizacja wiązałaby się z naruszeniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.
 • Prawo sprostowania danych osobowych – Administrator koryguje niezgodności lub błędy w przetwarzanych danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Prawo uzupełnienia danych osobowych – Administrator uzupełnia niepełne dane osobowe.
 • Prawo do bycia zapomnianym – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Administrator może nie zrealizować takiego obowiązku, jeżeli jego realizacja wiązałaby się z naruszeniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych – osobie, której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową przysługuje prawo do przeniesienia dostarczonych przez tą osobę danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawo to nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
 • Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie tą zgodę cofnąć, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 • Prawo do skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

8.      Jak zgłosić swoje żądanie?

 • Żądania dotyczące realizacji praw można zgłosić każdemu z Administratorów.
 • Żądania można składać w każdej formie: pisemnie, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych kontaktowych wskazanych powyżej.
 • W celu identyfikacji musisz podać Administratorowi dane osobowe. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania zwróci się do niej o dodatkowe informacje.
 • Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
 • Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie poda swój adres poczty elektronicznej, odpowiedź zostanie udzielona w formie elektronicznej, chyba że osoba zgłaszająca żądanie zażąda udzielenia odpowiedzi w innej formie.
 • Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych.

9.      Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Kandydaci na praktyki

W związku z obywaniem praktyk w naszej kancelarii przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie odbywa się na następujących zasadach:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez dwóch Administratorów na zasadzie współadministrowania, tj.:
  1. Jakuba Bartoszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Bartoszewicz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadający numer NIP 7393388386,
  2. Ireneusza Bogacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ireneusz Bogacz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadającym numer NIP 7393259074.
 2. Każdy z Administratorów dba o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i do każdego z nich można zwrócić się z pytaniami oraz realizacją swoich praw.
 3. Dane kontaktowe Administratorów:
 4. telefon 89 535 99 28,
 5. adres e-mail kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl,
 6. adres ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przed zawarciem umowy o praktyki w naszej kancelarii, czyli w celu wyboru odpowiedniej osoby na praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. Administratorzy nie przekazują dalej danych uzyskanych w procesie rekrutacji.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, w związku z którą Administratorzy uzyskają dane osobowe. Dane zostaną natychmiast usunięte, jeżeli żaden z Administratorów nie złoży Państwu oferty praktyk.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo przenoszenia danych osobowych.
 12. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Kandydaci do pracy

W związku z aplikowaniem na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przekażą Państwo swoje dane osobowe. Przetwarzanie odbywa się na następujących zasadach:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez dwóch Administratorów na zasadzie współadministrowania, tj.:
  1. Jakuba Bartoszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Bartoszewicz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadający numer NIP 7393388386,
  2. Ireneusza Bogacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ireneusz Bogacz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadającym numer NIP 7393259074.
 2. Każdy z Administratorów dba o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i do każdego z nich mogą Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami oraz realizacją swoich praw.
 3. Dane kontaktowe Administratorów:
 4. telefon 89 535 99 28,
 5. adres e-mail kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl,
 6. adres ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn.
 7. Administratorzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłączenie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, czyli w celu wyboru odpowiedniej osoby na proponowane przez nas stanowisko.
 8. Podstawą przetwarzania Państwa danych są:
  1. przepisy prawa oraz podjęcie działań przez zawarciem umowy – dane wskazane w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię i nazwisko imiona rodziców; data urodzenia  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),  wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  2. zgoda – co do danych nie wskazanych powyżej, a zawartych w CV lub innych przesłanych dokumentach.
 9. Administratorzy nie przekazują dalej danych uzyskanych w procesie rekrutacji.
 10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w Państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji, w związku z którą Administratorzy uzyskają dane osobowe. Dane zostaną natychmiast usunięte, jeżeli żaden Administrator nie złoży Państwu oferty
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że przysługują Państwu: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ich przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofania zgody.

Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na dane kontaktowe wskazane powyżej, czy też telefonicznie pod wskazanym numerem.

Osoby zainteresowane naszymi usługami

Bardzo nam miło, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Jeżeli w trakcie kontaktów z nami przekażą nam Państwo dane osobowe, będą one przetwarzane na następujących zasadach:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez dwóch Administratorów na zasadzie współadministrowania, tj.:
  1. Jakuba Bartoszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Bartoszewicz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadający numer NIP 7393388386,
  2. Ireneusza Bogacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ireneusz Bogacz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadającym numer NIP 7393259074.
 2. Każdy z Administratorów dba o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i do każdego można zwrócić się z pytaniami oraz realizacją swoich praw.
 3. Dane kontaktowe Administratorów:
 4. telefon 89 535 99 28,
 5. adres e-mail kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl,
 6. adres ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn.
 7. Współadministratorzy przetwarzać będą Państwa dane wyłączenie w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość lub przedstawienia oferty na Państwa żądanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy).
 8. Współadmnistratorzy nie przekazują dalej danych, jeżeli nie zdecydują się Państwo na dalszą współpracę.
 9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.
 10. Państwa dane będą przetwarzane wyłączenie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, chyba że zdecydują się Państwo na dalszą współpracę. W przypadku niepodjęcia dalszej współpracy dane osobowe zostaną każdorazowo usunięte na koniec roku kalendarzowego w którym zostały przekazane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zainicjowany przez Państwa kontakt.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że ich przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, które zostało ograniczone zgodnie z treścią artykułu 5a ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj. w przypadku danych osobowych pozyskanych przez podmioty wskazane przez Ustawę o radcach prawnych w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się.

Osoby kontaktowe ze strony Klientów

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku ze współpracą z Twoim pracodawcą lub podmiotem, którego reprezentujesz. Zostałeś wskazany przez swojego pracodawcę lub podmiot, który reprezentujesz jako osoba kontaktowa w związku z zawartą umową, czy też negocjacjami przed zawarciem takiej umowy. Poniżej wskazujemy na jakich zasadach obywa się to przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez dwóch Administratorów na zasadzie współadministrowania, tj.:
  1. Jakuba Bartoszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Bartoszewicz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadający numer NIP 7393388386,
  2. Ireneusza Bogacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ireneusz Bogacz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadającym numer NIP 7393259074.
 2. Każdy z Administratorów dba o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i do każdego można zwrócić się z pytaniami oraz realizacją swoich praw.
 3. Dane kontaktowe Administratorów:
 4. telefon 89 535 99 28,
 5. adres e-mail kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl,
 6. adres ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy, przedstawiania ofert, negocjacji przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. uzasadnionym prawnym interesem Administratora tj. do celów realizowania ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f).
 8. Jeżeli nie przekazali nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa pracodawcy lub osoby którą Państwo reprezentują.
 9. W związku z wykonaniem umowy odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty stale współpracujące z Administratorem tj. obsługa IT.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawieranych umów lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jednocześnie wskazuję, że dane osobowe przetwarzane w związku z świadczeniem pomocy prawnej przetwarzane będą przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (prawo to nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z udzielaniem pomocy prawnej),
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo przenoszenia danych.
 13. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.