Zabezpieczenie roszczenia

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapewnienie wykonania orzeczenia sądowego w postępowaniu egzekucyjnym. Cechuje je samodzielność funkcjonalna oraz strukturalna mimo, że pełni funkcję postępowania pomocniczego w stosunku do postępowania rozpoznawczego oraz egzekucyjnego. Zabezpieczenie może zostać udzielone w sprawach należących do drogi sądowej, a więc w sprawach cywilnych.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie?

Osobami posiadającymi legitymację do złożenia wniosku o zabezpieczenie jest nie tylko powód, ale również w wyjątkowych przypadkach posiada również pozwany. Legitymację posiada również wnioskodawca i uczestnik postępowania nieprocesowego. Wniosek może złożyć również interwenient uboczny. Legitymacja przysługuje również prokuratorowi, organizacji pozarządowej oraz organom uprawnionym do wszczynania postępowania bądź do udziału w nim.

Na czym polega uprawdopodobnienie?

W przypadku, w którym ustawa nie przewiduje udowodnienia a jedynie uprawdopodobnienie to koniecznym nie jest zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym. Nie jest więc koniecznym, aby podmiot, który stara się o zabezpieczenie swojego roszczenia, aby występowanie przesłanek szczegółowo udowadniał. Musi natomiast uprawdopodobnić i uwiarygodnić swoje twierdzenia na spełnienie określonych przesłanek. Co za tym idzie, uprawdopodobnienie nie daje pewności co do prawdziwości twierdzeń, na które powołuje się podmiot wnoszący wniosek o zabezpieczenie.

Warunkami udzielenia zabezpieczenia roszczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz uprawdopodobnienie interesu prawnego.

Uprawdopodobnienie roszczenia jako warunek uzyskania zabezpieczenia

W momencie, w którym podmiot będzie chciał wystosować wniosek o zabezpieczenie musi uprawdopodobnić roszczenie. Co to oznacza? Oznacza to, że podmiot będzie musiał uprawdopodobnić fakty, z których owo roszczenie jest wywodzone. Należy uprawdopodobnić jego istnienie, a nie okoliczności, że ma ono możliwość powstania w przyszłości. Zabezpieczenie roszczeń, które jeszcze nie powstały jest niedopuszczalne.

Uprawdopodobnienie interesu prawnego jako warunek uzyskania zabezpieczenia

Uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego w większości przypadków polega na tym, że należy uprawdopodobnić, ze brak zabezpieczenia uniemożliwi bądź znacząco utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Celem zabezpieczenia w tym przypadku jest zapewnienie egzekucyjnej wykonalności orzeczenia. W przypadku roszczeń pieniężnym sprowadza się do tego, że istnieje obawa, że zagrożona jest wypłacalność obowiązanego, a w szczególności w przypadku, w którym nie posiada dostatecznego majątku do zabezpieczenia roszczenia. Należy mieć również na uwadze, że nie stanowi o obawie braku zaspokojenia roszczenia okoliczność, że w stosunku do dłużnika wszczęte zostało postępowanie likwidacyjne, w przypadku, gdy wierzytelność zgłoszona została przez likwidatorów.

Sytuacja wygląda delikatnie odmiennie jeśli w grę wchodzą roszczenia niepieniężne. Zagrożenie będzie w dużej mierze zależało od charakteru świadczenia i wynikać może przede wszystkim z obawy ukrycia bądź zniszczenia rzeczy, której wydania żąda podmiot.

Zabezpieczenie roszczeń z tytułu transakcji handlowej

Podmiot nie musi wykazywać interesu prawnego w celu uzyskania zabezpieczenia w przypadku w którym żądana należność powstała z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ważnym warunkiem jest wartość transakcji. Nie może ona przekroczyć 75 tysięcy złotych. Należność nie mogła również zostać uregulowana, a od upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej 3 miesiące.

Co za tym idzie, we wspomnianym przypadku procedura zabezpieczenia roszczenia została w tym przypadku w znaczny sposób uproszczona. Ogranicza się ona bowiem jedynie do uprawdopodobnienia istnienia roszczenia. Należy szczególnie podkreślić, że wartość 75 tysięcy złotych to wartość całej transakcji handlowej a nie wartość przedmiotu spotu. Punktem odniesienie do spełnienia tej przesłanki jest całkowita wartość transakcji handlowej, a nie jedynie jej część, która jest dochodzona.

Czym jest transakcja handlowa?

Transakcja handlowa, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy jest umową, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Podsumowując, aby móc dochodzić zabezpieczenia należy spełnić dwie przesłanki: uprawdopodobnienie interesu prawnego oraz uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Wyjątkiem, który zwalnia z obowiązku uprawdopodobnienia interesu prawnego jest zabezpieczenie roszczenia wynikającego z transakcji handlowej.