Zawarłeś z bankiem umowę kredytu hipotecznego w walucie obcej, której koszty wzrosły wielokrotnie?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Wsparcie Kredytobiorców

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla kredytobiorców kredytów walutowych (głownie hipotecznych) denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Wobec uwolnienia kursu fanka przez Szwajcarski Bank Centralny w 2015 roku i drastycznego wzrostu kosztów kredytów frankowych, kredytobiorcy nierzadko postawieni zostali przed koniecznością spłaty zobowiązań ponad ich możliwości.    

Wykorzystując istniejące w umowach zawieranych do 2011 roku niedozwolone (abuzywne) klauzule umowne dotyczące w głównej mierze mechanizmów indeksacji, pomagamy naszym klientów poprowadzić sprawy przeciwko bankom zmierzające do unieważnienia lub „odfrankowienia” umów kredytowych. 

Indywidulane podejście do klienta

Nie jesteśmy anonimową fabryką pozwów „frankowych”. Naszym atutem jest indywidulane podejście do kredytobiorcy i jego umowy. Rozumiemy, że o ile stosowane przez banki wzorce umowne są powtarzalne, to niemniej ważna dla sprawy osobista sytuacja kredytobiorcy  już nie. Dlatego też każdą sprawę analizujemy i prowadzimy pod kątem naszego klienta.

Nie podzlecamy prowadzenia spraw obcym osobom. Jesteśmy z klientem od początku do końca.  

Nasze analizy

Wprawdzie katalog klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowach kredytów walutowych jest dziś jasno zdefiniowany (zalecamy choćby lekturę „mapy klauzul niedozwolonych” Rzecznika Finansowego), nasze analizy umów opieramy nie tylko treści ich zapisów, ale uwzględniamy również dorobek orzeczniczy dotyczący danego wzorca umownego. 

Analiza umowy oraz indywidulanej sytuacji kredytobiorcy

Uzyskanie pełnej historii kredytu

Wystąpienie z powództwem wobec banku

Najczęściej zadawane pytania odnośnie kredytów walutowych

Komu pomagamy?

Konsumentom, którzy zaciągnęli kredyt w walucie (denominowany lub indeksowany) w szczególności we franku szwajcarskim.

Konsumentem jest również osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednak zaciągnęła kredyt w celach z nią niezwiązanych, np. w celach mieszkaniowych.

Co otrzymujesz w ramach naszych usług?

Oferujemy pełne wsparcie w kontaktach z bankiem oraz merytoryczne przygotowanie i prowadzenie sądowej.

Kiedy się zgłosić?

W każdej chwili obowiązywania umowy kredytowej. Niemniej, również zakończone umowy mogą zostać wzruszone.

Co oznacza unieważnienie umowy?

Umowa przestaje obowiązywać, traktuje się ją jako niezawartą. Strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń pieniężnych w ich nominalnej wysokości. Rozliczenie wzajemnych zobowiązań może nastąpić według dwóch rozwiązań:
1) teorii salda – zwrotu dokonuje strona bardziej wzbogacona (np. Bank wypłacił z tytułu kredytu kwotę 200 000 zł, do tej pory spłaciliśmy łącznie 210 000 zł, Bank zwraca różnicę w wysokości 10 000 zł)
2) teoria dwóch kondykcji- powstają dwa niezależne roszczenia o wydanie korzyści, możliwe do kompensacji przy zastosowaniu instytucji potrącenia.

Co oznacza „odfrankowienie” umowy?

„Odfrankowienie” umowy oznacza, że umowa obowiązuje nadal, jednak usunięte zostają niedozwolone klauzule. Po ich usunięciu następuje:
1) uniezależnienie spłaty kredytu frankowego od kursu franka szwajcarskiego i jego wahań;
2) możliwość żądania zwrotu dotychczas nadpłaconych rat kredytu frankowego do 10 lat wstecz (które można przeznaczyć np. na wcześniejszą spłatę kredytu), szacuje się, że to ok. 30% wysokości dotychczas uiszczonych rat.
3) zmniejszenie wysokości aktualnego zadłużenia,
4) dalsza spłata kredytu w niższych ratach (kredyt złotówkowy).

Co oznacza "Kwota Wygrana", od której liczymy premię za sukces?

Przez kwotę wygraną rozumieć należy:

Nieważność umowy

Różnicę pomiędzy saldem zadłużenia w dniu wydania wyroku na podstawie dotychczasowych zapisów umowy a kwotą pozostałą do zapłaty na rzecz banku po wydaniu orzeczenia o stwierdzeniu nieważności; powiększona o ewentualny zwrot nadpłaty w odniesieniu do udostępnionego kapitału.

Przykład: Powodom udzielono kredytu w wysokości 100 000 zł. Na dzień wyrokowania, pomimo regularnej spłaty przez ponad 10 lat i łącznej sumy wpłat wynoszącej 120 000zł, saldo zadłużenia kredytobiorców w przeliczeniu na PLN wynosi 100 000 zł. W wyniku stwierdzenia nieważności Powodowie otrzymują od banku zwrot nadpłaconych ponad nominalną wysokość uzyskanych kwot w wysokości 20 000 zł.

Sukcesem Kredytobiorcy jest w przedmiotowym przypadku kwota 120 000 zł, albowiem saldo zadłużenia na dzień wyrokowania wynosiło 100 000 zł. W wyniku stwierdzenia nieważności, osiągnęło wysokość 00,00 zł. Ponadto, kredytobiorcy zapłacili na rzecz banku kwotę wyższą aniżeli suma udostępnionego im kapitału o 20 000 zł.

„odfrankowienie” umowy

Różnicę pomiędzy saldem zadłużenia w dniu wydania wyroku na podstawie dotychczasowych zapisów umowy a saldem zadłużenia powstałego w wyniku usunięcia z treści umowy abuzywnych postanowień przy doliczeniu do wskazanej różnicy, wysokości zwrotu zasądzonych na rzecz Kredytobiorcy nadpłat.

Przykład: Powodom udzielono kredytu w wysokości 100 000 zł. Na dzień wyrokowania, pomimo regularnej spłaty przez ponad 10 lat, saldo zadłużenia kredytobiorców w przeliczeniu na PLN wynosi 100 000zł. W konsekwencji „odfrankowienia” umowy Powodowie otrzymują od banku zwrot nadpłaconych w wyniku stosowania abuzywnych klauzul przeliczeniowych kwot, w wysokości 30 000 zł. Ponadto ich aktualne saldo zadłużenia obniżone zostaje do 70 000 zł a przyszłe raty mniejsze są o 30%.

Sukcesem Kredytobiorcy jest w przedmiotowym przypadku kwota 60 000 zł, albowiem różnica pomiędzy saldem zadłużenia na dzień wyrokowania a tym, powstałym w wyniku orzeczenia wynosi 30 000 zł. Ponadto zasądzono na rzecz Powodów od banku kwotę 30 000 zł.

*Saldo zadłużenia na dzień wyrokowania przeliczane jest według obowiązującego w dniu wydania wyroku średniego kursu NBP dostępnego na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

W czym możemy Ci pomóc?

Zadzwoń lub napisz do nas:
89 535 99 28


kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl jakub@bogaczbartoszewicz.pl ireneusz@bogaczbartoszewicz.pl

 

Pon. – Pt. 09:00-17:00

Sprawdź jak działamy

Ile kosztuje prowadzenie sprawy?

Opcja z premią za sukces

Na wynagrodzenie składa się:
1. stała kwota 7 000 zł, płatna w uzgodnionych ratach.
2. równowartość 12% kwoty wygranej – płatne po uprawomocnieniu się wyroku.
3. 350 zł za rozprawę poza siedzibą kancelarii.

Podane ceny są cenami brutto, a co za tym idzie, stanowią całkowite kwoty wynagrodzenia zawierające wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne, do których poniesienia zobowiązana jest Kancelaria.

Co obejmuje wynagrodzenie?

Wynagrodzenie obejmuje całościowe i kompleksowe prowadzenie sprawy na etapie polubownym oraz sądowym do jej prawomocnego i ostatecznego zakończenia, a w przypadku wniesienia przez bank skargi do Sądu Najwyższego, także reprezentacja w toku postępowania przed tym sądem.

Co oznacza „kwota wygrana”?

W przypadku nieważności umowy przez kwotę wygraną należy rozumieć różnicę pomiędzy saldem zadłużenia w dniu wydania wyroku na podstawie dotychczasowych zapisów umowy a kwotą pozostałą do zapłaty na rzecz banku po wydaniu orzeczenia o stwierdzeniu nieważności; powiększona o ewentualny zwrot nadpłaty w odniesieniu do udostępnionego kapitału.

W przypadku „odfrankowienia” umowy przez kwotę wygraną należy rozumieć różnicę pomiędzy saldem zadłużenia w dniu wydania wyroku na podstawie dotychczasowych zapisów umowy a saldem zadłużenia powstałego w wyniku usunięcia z treści umowy abuzywnych postanowień przy doliczeniu do wskazanej różnicy, wysokości zwrotu zasądzonych na rzecz Kredytobiorcy nadpłat.

Opcja bez premii za sukces

Na wynagrodzenie składa się:
1. stała kwota 17 000 zł, płatna w uzgodnionych ratach.
2. 350 zł za rozprawę poza siedzibą kancelarii.

Podane ceny są cenami brutto, a co za tym idzie, stanowią całkowite kwoty wynagrodzenia zawierające wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne, do których poniesienia zobowiązana jest Kancelaria.

Co obejmuje wynagrodzenie?

Wynagrodzenie obejmuje całościowe i kompleksowe prowadzenie sprawy na etapie polubownym oraz sądowym do jej prawomocnego i ostatecznego zakończenia, a w przypadku wniesienia przez bank skargi do Sądu Najwyższego, także reprezentacja w toku postępowania przed tym sądem.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

  • Pon. - Pt. 09:00-17:00
  • 89 535 99 28

kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl
jakub@bogaczbartoszewicz.pl
ireneusz@bogaczbartoszewicz.pl

  • Olsztyn, ul. Grunwaldzka 4a/1

Dogodne miejsca postojowe znajdą Państwo na parkingu przy ul. Mochnackiego
lub na ul. Warszawskiej.

Opisz nam swoje zamierzenie lub swój problem, a my odpowiemy, jak możemy Ci pomóc. To nic nie kosztuje.

    W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość potrzebujemy danych osobowych, które umożliwią nam kontakt zwrotny. Administratorem danych osobowych będą radca prawny Ireneusz Bogacz oraz radca prawny Jakub Bartoszewicz. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.

    angażujemy się osobiście

    Poznaj nasz zespół